او

اون نمیدونه که ۳۰۹امین روز من کجا حس کردم که عاشق شدم! نمی‌تونم توصیفش کنم فقط حس کردم خیلی بی‌خود جهت می‌خوام نگاهش کنم… و می‌خواستم این نگاه کردنه هیچ وقت تموم نشه!