او

اون نمیدونه که ۳۰۹امین روز من کجا حس کردم که عاشق شدم! نمی‌تونم توصیفش کنم فقط حس کردم خیلی بی‌خود جهت می‌خوام نگاهش کنم… و می‌خواستم این نگاه کردنه هیچ وقت تموم نشه!


و پس از گذشت ۱۸۶۳ روز از اولین دیدار ما، من با دست‌های خود تنه‌ی قطور سبزترین و کهن‌ترین درخت زندگیم را قطع کردم.

عمیق، تلخ، فراموش‌نشدنی و سخت.