کامپیوتر من منطق را به چالش میکشد

این ویندوز انقدر باحاله که دفعه ی اول رو لپ تاپم نصبش کردم خانوش نمیشد. یعنی وقتی میزدی power off یهو صفحه خاموش میشد روشن میشد صفحه welcome میومد و ویندوز آماده کار میشد 😐
یعنی من بدون خاموش کردن لپ تاپ میتونستم چند بار روشنش کنم. مثل اینکه شما بدون خارج شدن از اتاق چند بار بهش وارد شید. در این حد تونستم منطق جهان رو خم کنم که بهر از این کار یهو یه ابر اومد پایین ، افلاطون سرشو آورد بیرون یه فحش داد دوباره ابره رفت بالا محو شد 😐
همه داستان دارن ما هم داریم با هم :||