جوهر خشک شده

خشک شده … خشک!

حتی نقطه ای نمینویسد

ناله هایم هم صدا ندارد

اشک هایم خیس نیست

و من همه این ها را به خاطر اشتباهاتم میدانم!

پ.ن : موتورم خاموش شده. باید ببرمش تعمیرگاه!

پ.ن2 :
بی تو بی شب افروزیِ ماندنت بی تب تند و پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می خورد